معرفي همكار

 
 
  غلامرضا صفرنيا -  كارشناس نرم افزار
فعاليت هاى جارى
فعاليت هاى انجام شده
سابقه كار
توانمندى ها
  پست الكترونيك :

 safarnia@irit.ir

 

safarnia@gmail.com

     
  وب سايت :

 http://irit.ir/safarnia

 

http://safarnia.8m.net

 
     

 

 

 فعاليت هاي جاري

 
 

تنظيم و سازماندهى برنامه آموزشى موسسه.

 
 

 فعاليت هاي انجام شده

 
 

معمار و دبير گروه معمارى نظام آموزشى براى جامعه اطلاعاتى- سال 1386.

معمارى فضاهاى عملياتى وظيفه‌اى پشتيبانى و اجرايى - معمارى سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران- 1385.

طراحى معمارى مجموعه آموزشى راهنما در بستر سازى نظام آموزشى براى جامعه اطلاعاتى (مبنا)-1385 .

معمارى كلان سيستم محورى زيرساخت مديريت و هدايت سيستمهاى كاربردى يكپارچه (سمز)- 1384.

معمارى تفصيلى بستر نظام عملياتى يكپارچه فن‌آورى اطلاعات نهاد رياست جمهورى (بنيان)- 1384.

معمارى كلان نظام آموزش داخلى نهاد رياست جمهورى - 1384.

طرح دولت الكترونيك، همكارى در  تدوين مستندات - 1383 و 1384.

مدرس  گروه مديريت آموزشى دانشكده علوم انسانى دانشگاه مازندران - تدريس دروس "تكنولوژى آموزشى" و "كاربرد مقدمات رايانه در مديريت آموزشى" - 1383الى 1385.

ارائه طرح جامع سيستم نرم افزارى اداره امور فرهنگى دانشگاه مازندران- 1384.

طراحى و پياده سازى سيستم مديريت فعاليت پرسنل (گزارش كار)- 1384.

طراحى وب سايت موسسه. 

 
 

سابقه كار

 
 

مديريت شبكه و مركز كامپيوتر دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران (1383).

تحليل، طراحى و پياده سازى سيستم حسابدارى شركت تعاونى  مسكن فرشته تهران - نزاجا. (1382).

تحليل، طراحى و پياده سازى سيستم مديريت اعضاء شركت تعاونى مسكن فرشته تهران - نزاجا(1381).

تحليل، طراحى و پياده سازى سيستم جامع آمارى نيروى انتظامى استان گلستان (1380).

تحليل، طراحى و پياده سازى سيستم آموزش شركت مديريت و توليد برق شهيد سليمى (1380).

تحليل و طراحى سيستم صدور احكام دادگسترى استان گلستان (1380).

طراحى و نظارت بر اجراى شبكه هاى دادگسترى استان گلستان و شعبات (1379).

و ... .

 
 

 توانمندي ها

 
 

پژوهش و طراحى در زمينه مهندسى و معمارى نرم افزار.

طراحى و پياده سازى و مديريت شبكه هاى كامپيوترى.

برنامه نويسى به زبان هاى Delphi و VB.NET .

طراحى و پياده سازى بانك هاى اطلاعاتى SQL و Oracle.

 
     
       ________________________________________________
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 22/1/1386
نطرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.